Infolinia 884 334 159Bezpłatna dostawa od 200 zł

§ 1.

 1. Organizatorem przedmiotowej promocji (dalej zwana „Promocją”) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą FLC Polska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000420931, z kapitałem zakładowym 10 000 zł opłaconym w całości, NIP 8952012948, REGON 021883581 (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności oraz dostawy w sklepie sklep.flc-polska.pl określa regulamin dostępny pod adresem sklep.flc-polska.pl.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji „Promocja Wielkanocna 2015”.

§ 2.

 1. W Promocji brać mogą udział klienci spółki, o której mowa w § 1 ust. 1, którzy uprzednio wyrazili zgodę na przesyłanie przez w/w spółkę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, których dane znajdują się w bazie mailingowej w/w spółki.
 2. W ramach Promocji klienci, o których mowa w § 2 ust. 1 otrzymają na uprzednio podany adres poczty elektronicznej kod rabatowy uprawniający do dokonania w okresie trwania promocji jednorazowego zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem sklep.flc-polska.pl z 20% rabatem od ceny netto podanej w opisanym sklepie internetowym. Organizator nie wprowadza limitu ilościowego zamawianych produktów przy opisanym wyżej zamówieniu.
 3. Uzyskanie rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 2 jest możliwe wyłącznie po wprowadzeniu przez zamawiającego, w okresie trwania Promocji, w chwili składania zamówienia do systemu teleinformatycznego opisanego wyżej sklepu internetowego kodu rabatowego otrzymanego w sposób opisany przedmiotowym regulaminem.

§ 3.

 1. Promocja trwa od 16 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r..
 2. Administratorem danych osobowych klientów promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz .U. Nr 101z 2002 r., poz.926) , jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 1 ust. 1. Podmiot ten oświadcza, że wszystkie dane osobowe klientów będą przechowywane i zabezpieczone stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w siedzibie w/w spółki oraz w sposób elektroniczny.

§ 4.

 1. W kwestiach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, N. 201, poz. 1540 z późn.zm.).
 3. Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 1 ust. 1, a także pod adresem https://omegamedica.pl/regulamin-promocji-wielkanocnej-2015/.